DISCLAIMER
Leveringen, offertes en ondernemersethiek

Al onze leveringen vinden plaats onder de: Leveringsvoorwaarden KVGO.
Een model van onze leveringsvoorwaarden zal u na aanvraag  elektronisch worden toegestuurd.

Wij besteden veel aandacht aan onze kosteloze offertes, wij gaan er vanuit dat offertes niet gebruikt worden om de prijzen van een ander gunstig te beïnvloeden.

De inhoud van onze berichten en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd berichten namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

 

The contents of our messages, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. Mail and or enclosures may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive our message(s) on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of  message(s) and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina’s. Door de webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet.

De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons-)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Alle teksten, beeldmateriaal, animatie en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van BOORDEVOLRECLAME. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden. Gegevens op de site benaderen de werkelijkheid zo veel mogelijk. BOORDEVOLRECLAME / WISEBITE is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat BOORDEVOLRECLAME / WISEBITE opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Sommige informatie op de site kan onjuist zijn

door productwijzigingen die zich hebben voorgedaan na het moment van publicatie. BOORDEVOLRECLAME / WISEBITE behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in prijzen, materialen en specificaties. Eventuele aanbiedingen op de website gelden zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van bevestiging. De BOORDEVOLRECLAME website wordt regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van computer-virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze website kan tevens hyperlinks bevatten naar andere websites. BOORDEVOLRECLAME is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites.

Aan de vermeldde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Boordevolreclame / WiseBite / KoekHosting of samenwerkende partners aanvaardt-aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.